TOP những điều cần lưu ý với doanh nghiệp gia công

TOP những điều cần lưu ý với doanh nghiệp gia công

TOP những điều cần lưu ý với doanh nghiệp gia công

 

 Doanh nghiệp gia công hoạt động dựa trên phương thức kinh doanh sản xuất có quan hệ phụ thuộc: “Đối tác thuê gia công và đối tác nhận gia công”
1.Những nguyên liệu, máy móc, quy trình, sản phẩm gia công … đều thuộc sở hữu của bên thuê gia công. Mọi sự thay đổi về mục đích sử dụng đều phải có sự chấp thuận bằng văn bản của đối tác thuê gia công.
THÙ LAO- Bên nhận gia công sản xuất theo yêu cầu của bên thuê gia công và nhận về thù lao.
2.. Những điều khoản CHƯA có trong hợp đồng gia công PHẢI được quy định tại phụ lục hợp đồng.
3.. Khi kết thúc hợp đồng phải có biên bản thanh lý hợp đồng theo quy định và phải thể hiện về phương án xử lý nguyên liệu, vật tư dư thừa, phế liệu phế phẩm, máy móc thiết bị thuê mượn (theo mẫu 40 chuyển giao, tờ khai xuất chuyển giao E54- tờ khai nhập chuyển giao E23, công văn chuyển giao, biên bản thỏa thuận, bảng kê nguyên phụ liệu)
4. Giao toàn bộ hoặc một phần nguyên liệu, vật tư gia công theo thỏa thuận tại hợp đồng gia công.
5. Nhận lại toàn bộ sản phẩm gia công; máy móc, thiết bị cho bên nhận gia công thuê hoặc mượn; nguyên liệu, phụ liệu, vật tư, phế liệu sau khi thanh lý hợp đồng gia công, trừ trường hợp được phép xuất khẩu tại chỗ, tiêu hủy, biếu, tặng theo quy của pháp luật.
6.. Chịu trách nhiệm về Quy trình sản xuất.
7. Được cử chuyên gia đến Việt Nam để hướng dẫn kỹ thuật sản xuất và kiểm tra chất lượng sản phẩm gia công theo thỏa thuận trong hợp đồng gia công, quyền sử dụng nhãn hiệu hàng hóa, tên gọi xuất xứ hàng hóa.
8.. Tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam có liên quan đến hoạt động gia công và các điều khoản của hợp đồng gia công đã được ký kết.
9.. Được xuất khẩu tại chỗ sản phẩm gia công; máy móc, thiết bị cho thuê hoặc cho mượn; nguyên liệu, phụ liệu, vật tư dư thừa; phế phẩm, phế liệu theo văn bản thỏa thuận của các bên có liên quan, phù hợp với các quy định hiện hành về quản lý xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa và phải thực hiện nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật.
10.  Được MIỄN THUẾ xuất khẩu, thuế nhập khẩu theo quy định của pháp luật về thuế đối với hàng hóa tạm nhập khẩu theo định mức và tỷ lệ hao hụt để thực hiện hợp đồng gia công và đối với sản phẩm gia công xuất khẩu (theo điều 10 nghị định 134/2016/NĐ-CP nay đổi thành nghị định 18/2021)
Trong đó Biểu thuế XNK: B01
Là đối tượng không chịu thuế VAT theo khoản 20 điều 4 thông tư 219/2013/TT-BTC
Biểu thuế VAT: Như ảnh minh họa
11. Được thuê thương nhân khác gia công.
12. Được cung ứng một phần hoặc toàn bộ nguyên liệu, phụ liệu, vật tư để gia công theo thỏa thuận trong hợp đồng gia công; phải nộp thuế xuất khẩu theo quy định của Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu đối với phần nguyên liệu, phụ liệu, vật tư mua trong nước.
13. Được nhận tiền thanh toán của bên đặt gia công bằng sản phẩm gia công, trừ sản phẩm thuộc Danh mục hàng hóa cấm nhập khẩu, tạm ngừng nhập khẩu. Đối với sản phẩm thuộc Danh mục hàng hóa nhập khẩu theo giấy phép, theo điều kiện thì phải tuân thủ các quy định về giấy phép, điều kiện.
14. Phải tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam về hoạt động gia công xuất khẩu, nhập khẩu, sản xuất hàng hóa trong nước và các điều khoản của hợp đồng gia công đã được ký kết.
15. Làm thủ tục xuất khẩu tại chỗ sản phẩm gia công; máy móc, thiết bị thuê hoặc mượn; nguyên liệu, phụ liệu, vật tư dư thừa; phế phẩm, phế liệu theo ủy nhiệm của bên đặt gia công.
16. Điều kiện xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ sản phẩm gia công; máy móc; thiết bị thuê hoặc mượn; nguyên liệu, phụ liệu, vật tư dư thừa; phế phẩm, phế liệu quy định tại Chương V nghị định 69/2018/NĐ-CP: GIA CÔNG HÀNG HÓA CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI
17. Phải tuân thủ quy định về quản lý xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa, về thuế và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật.
18. Phải có hợp đồng mua bán ký giữa thương nhân nước ngoài hoặc người được ủy quyền hợp pháp của thương nhân nước ngoài với thương nhân nhập khẩu.
NGUỒN TỔNG HỢP
BESTCARGO HY VỌNG BÀI VIẾT HỮU ÍCH CHO BẠN!