QUY TRÌNH PHÂN TÍCH ĐỂ PHÂN LOẠI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU THEO QUYẾT ĐỊNH 2166/QĐ-TCHQ CÓ HIỆU LỰC TỪ 04/08/2021

chuyển phát nhanh đi Thụy Điển

Nội Dung Chính

QUY TRÌNH PHÂN TÍCH ĐỂ PHÂN LOẠI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU THEO QUYẾT ĐỊNH 2166/QĐ-TCHQ CÓ HIỆU LỰC TỪ 04/08/2021

Ngày 04/8/2021, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định số 2166/QĐ-TCHQ quy định Quy trình phân tích để phân loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu có hiệu lực từ 04.08/2021. Cùng Bestcargo tìm hiểu về vấn đề này!

Quyet-dinh-2166-QD-TCHQ-2021-Quy-trinh-Phan-tich-de-phan-loai-hang-hoa-xuat-khau-nhap-khau
Quyet-dinh-2166-QD-TCHQ-2021-Quy-trinh-Phan-tich-de-phan-loai-hang-hoa-xuat-khau-nhap-khau

Các quy định mới nhất về phân tích, phân loại hàng hóa xuất nhập khẩu 2021.

Ngày 26/02/2021, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 17/2021/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư 14/2015/TT-BTC về phân loại, phân tích để phân loại; phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra ATTP đối với hàng hóa XNK, có hiệu lực từ ngày 12/04/2021.
Một số nội dung sửa đổi, bổ sung mới như sau:

Về hồ sơ yêu cầu phân tích để phân loại:

Căn cứ quy định tại điểm 1, điểm 4 khoản 2 Điều 1 Thông tư 17/2021/TT-BTC:
 • Mỗi mặt hàng lập 01 Phiếu yêu cầu phân tích hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu kiêm Biên bản lấy mẫu hàng hóa.
 • Về tài liệu kỹ thuật: trường hợp không có tài liệu kỹ thuật thì cơ quan hải quan phải nêu rõ lý do tại mục 12 mẫu số 05/PYCPT/2021.

Về mẫu hàng hóa gửi phân tích để phân loại:

Căn cứ quy định tại mục b, mục c điểm 1 khoản 3 Điều 1 Thông tư 17/2021/TT-BTC:
 • Số lượng mẫu gửi phân tích để phân loại phải đủ 02 mẫu và không thực hiện lấy mẫu đối với trường hợp người khai hải quan chỉ nhập khẩu 01 mẫu.
 • Cơ quan hải quan nơi yêu cầu phân tích là đơn vị gửi mẫu trực tiếp hoặc qua đường bưu điện, không giao cho người khai hải quan chuyển mẫu.

Về thẩm quyền ban hành Thông báo kết quả phân loại, Thông báo kết quả phân tích kèm mã số hàng hóa và Thông báo kết quả kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm.

Căn cứ khoản 4, khoản 5 Điều 1 Thông tư 17/2021/TT-BTC:
 • Cục trưởng Cục Kiểm định hải quan ban hành Thông báo kết quả phân loại và Thông báo kết quả kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm.
 • Chi cục trưởng Chi cục Kiểm định hải quan ban hành Thông báo kết quả phân tích kèm mã số hàng hóa; Thông báo kết quả phân tích kèm mã số đề xuất.

Về thời hạn ban hành các thông báo:

Căn cứ khoản 4 Điều 1 Thông tư 17/2021/TT-BTC:
 • Thời hạn ban hành Thông báo kết quả phân loại hàng hóa không quá 5 ngày làm việc, trường hợp thời gian phân tích phụ thuộc thời gian do yêu cầu quy trình kỹ thuật phân tích hoặc mẫu hàng hóa phức tạp thì không quá 20 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận đủ hồ sơ và mẫu phân tích.
 • Thời hạn ban hành Thông báo kết quả phân tích kèm mã số hàng hóa không quá 05 ngày làm việc, trường hợp thời gian phân tích phụ thuộc thời gian do yêu cầu quy trình kỹ thuật phân tích hoặc mẫu hàng hóa phức tạp thì không quá 10 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận đủ hồ sơ và mẫu phân tích.

Về biểu mẫu:

Căn cứ khoản 7 Điều 1 Thông tư 17/2021/TT-BTC:
 • Mẫu số 05/PYCPT/2021: Phiếu yêu cầu phân tích hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu kiêm Biên bản lấy mẫu hàng hóa.
 • Mẫu số 08/TBKQPL/2021: Thông báo kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.
 • Mẫu số 09/TBKQKT-CL-ATTP/2021: Thông báo kết quả kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.
 • Mẫu số 10/TBKQPTPL/2021: Thông báo kết quả phân tích kèm mã số đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

2) Ngày 04/8/2021, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định số 2166/QĐ-TCHQ quy định Quy trình phân tích để phân loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu có hiệu lực từ 04.08/2021.

Theo đó, Quyết định này bãi bỏ các nội dung sau tại Quyết định số 2999/QĐ- TCHQ ngày 06/9/2017 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan về việc ban hành Quy chế Kiểm định, phân tích hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu:
a) Điểm 1.1 khoản 1 Điều 1, khoản 1 Điều 2, Chương II, khoản 1 Điều 23, Điều 25, 26;
b) Các nội dung hướng dẫn lấy mẫu và bao bì đựng mẫu yêu cầu phân tích tại Phụ lục I;
c) Các biểu mẫu số 04, 05, 06, 07 tại Phụ lục II;
d) Các nội dung quy định về phân tích để phân loại.
Quyết định số 2166/QĐ-TCHQ có hiệu lực từ ngày 04/08/2021, ban hành Quy trình Phân tích để phân loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và các Phụ lục gồm:
 1. Phụ lục 1: Kỹ thuật lấy mẫu và bao bì đựng mẫu yêu cầu phân tích;
 2. Phụ lục 2: Danh mục các mặt hàng không lấy mẫu phân tích nhằm mục đích phân loại;
 3. Phụ lục 3: Sơ đồ Quy trình Phân tích để phân loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;
 4. Phụ lục 4: Danh mục biểu mẫu.
Theo Quy trình Phân tích, để phân loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, công chức hải quan, viên chức hải quan thực hiện việc phân tích để phân loại có trách nhiệm thực hiện một cách khách quan, khoa học, chính xác, minh bạch theo quy định.
Việc phân công chuyên viên thực hiện phân tích, phân loại được thực hiện tự động bởi hệ thống quản lý nghiệp vụ kiểm định hải quan của Cục Kiểm định hải quan…
Quy trình hướng dẫn cụ thể trình tự, thủ tục thực hiện phân tích, phân loại, xử lý kết quả phân tích, phân loại, kiểm soát, khai thác, tra cứu thông báo kết quả phân tích kèm mã số hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và thông báo kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.
Cụ thể về lấy mẫu, gửi hồ sơ yêu cầu phân tích để phân loại, hàng hóa phải lấy mẫu phân tích để phân loại thực hiện theo quy định tại Điều 3 Thông tư 14/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa; phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.
Việc xác định lô hàng xuất khẩu, nhập khẩu cần lấy mẫu yêu cầu phân tích để phân loại được thực hiện căn cứ trên mức độ rủi ro của hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và các thông tin nghiệp vụ của các đơn vị hải quan…
Quy trình cũng hướng dẫn cụ thể trình tự phân tích để phân loại; trình tự ban hành thông báo về kết quả phân loại; xử lý trong trường hợp người khai hải quan không đồng ý với thông báo kết quả phân tích kèm mã số hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và thông báo về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; kiểm soát, khai thác, tra cứu thông báo về kết quả phân tích kèm mã số hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và thông báo về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; xử lý mẫu sau khi ban hành thông báo về kết quả phân tích kèm mã số hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, thông báo về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu…

quyet-dinh-so-2166-QĐ-TCHQ

0/5 (0 Reviews)
079.516.6689