Thủ tục hải quan điện tử đăng ký, sửa đổi, bổ sung các danh mục sản phẩm xuất khẩu

Thủ tục hải quan điện tử đăng ký, sửa đổi, bổ sung các danh mục sản phẩm xuất khẩu

Tổng cục Hải quan cũng lưu ý Cục Hải quan tỉnh, thành phố tổ chức nghiên cứu, triển khai thực hiện các nội dung khác như thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa quốc gia và thủ tục hành chính đối với phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh quy định. Trường hợp có vướng mắc phát sinh vượt thẩm quyền thì báo cáo Tổng cục Hải quan để được hướng dẫn xử lý.

Thủ tục hải quan điện tử đăng ký, sửa đổi, bổ sung các danh mục nguyên liệu, vật tư nhập khẩu; danh mục sản phẩm xuất khẩu
Thủ tục hải quan điện tử đăng ký, sửa đổi, bổ sung các danh mục nguyên liệu, vật tư nhập khẩu; danh mục sản phẩm xuất khẩu

Trình tự thực hiện:

+ Đối với người khai hải quan:
Bước 1 : Người khai HQ tạo thông tin khai HQ điện tử về các danh mục sửa đổi theo đúng các tiêu chí và khuôn dạng chuẩn quy định tại mẫu số 1,2 Phụ lục XII ban hanh kèm theo Quyết định QĐ52/2007/QĐ- BTC, và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung đã khai.

Bước 2 : gửi thông tin đến cơ quan HQ và làm theo các hướng dẫn tiếp theo của cơ quan HQ.
+ Đối với cơ quan hải quan:
Bước 1 : tiếp nhận thông tin
Bước 2 : Phản hồi thông tin
– Việc gửi thông tin, phản hồi, kiểm tra, tiếp nhận thông tin thực hiện tương tự như thủ tục đăng ký các danh mục thuộc phụ kiện hợp đồng gia công quy đinh tại Phần I, Mục I, Phụ lục I ban hành kèm theo Quyết định 52/2007/QĐ-BTC;

>> Tham khảo: Tư vấn thủ tục hải quan miễn phí tại Hà Nội

– Cách thức thực hiện:

Gửi, nhận thông tin hệ thống máy tính của doanh nghiệp đã được nối mạng qua C-VAN
– Thành phần, số lượng hồ sơ:
– Thành phần hồ sơ, bao gồm:
Ngoài các chứng từ thuộc bộ hồ sơ HQ, có thêm các chứng từ sau :
+ Bảng danh mục nguyên liệu, vật tư nhập khẩu theo mẫu số 01, Phụ lục XII ban hành kèm theo Quyết định QĐ52/2007/QĐ- BTC.
+ Bảng danh mục sản phẩm xuất khẩu theo mẫu số 02, Phụ lục XII ban hành kèm theo Quyết định QĐ52/2007/QĐ- BTC.
+ Các chứng từ khác khi cơ quan HQ có yêu cầu.
– Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Thời hạn giải quyết: không có quy định rõ ràng

– Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân,Tổ chức
– Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục hải quan điện tử
– Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Phê duyệt việc thực hiện thủ tục hải quan điện tử đăng ký, sửa đổi, bổ sung các danh mục nguyên liệu, vật tư nhập khẩu; danh mục sản phẩm xuất khẩu
– Lệ phí (nếu có): Không
– Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm ngay sau thủ tục a):
+ Bảng danh mục nguyên liệu, vật tư nhập khẩu theo mẫu số 01, Phụ lục XII Quyết định 52/2007/QĐ-BTC ngày 22/6/2007 về việc ban hành Quy định về thí điểm thủ tục Hải quan điện tử
+ Bảng danh mục nguyên liệu, vật tư nhập khẩu theo mẫu số 02, Phụ lục XII Quyết định 52/2007/QĐ-BTC ngày 22/6/2007 về việc ban hành Quy định về thí điểm thủ tục Hải quan điện tử
– Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không
– Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
– Luật hải quan số 29/2001 QH10 ngày 29/06/2001
– Luật số 42/2005/QH11 ngày 14/06/2005 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Hải quan số 29/2001/QH11 ngày 29/06/2001.
– Luật Giao dịch điện tử số 51/2005/QH11 ngày 29/11/2005
– Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006
– Nghị định số 27/2007/NĐ-CP ngày 23/02/2007 về giao dịch điển tử trong lĩnh vực tài chính
– Quyết định số 149/2005/QĐ-TTg ngày 20/6/2005 Về việc thực hiện thí điểm thủ tục hải quan điện tử
– Quyết định số 52/2007/QĐ-BTC ngày 22/6/2007 về việc ban hành Quy định về thí điểm thủ tục Hải quan điện tử

Thủ tục hải quan điện tử đăng ký, sửa đổi, bổ sung các danh mục sản phẩm xuất khẩu
Thủ tục hải quan điện tử đăng ký, sửa đổi, bổ sung các danh mục sản phẩm xuất khẩu

Liên hệ đặt dịch vụ và tư vấn với chúng tôi

Cảm ơn Quý khách đã quan tâm tới dịch vụ vận chuyển hàng hóa, bưu kiện, thư tín trong nước và quốc tế của chúng tôi. Thông tin của Quý khách rất quan trọng đối với chúng tôi. Trong trường hợp Quý khách gửi thông tin nhưng không nhận được phản hồi do hệ thống trục trặc hoặc có sự cố ngoài mong muốn. Xin vui lòng liên hệ với số hotline và các văn phòng chuyển phát trên toàn quốc của chúng tôi.